Ing. Petr  B E D N A R Z
Nádražní 308/3, 702 00 Ostrava
Služby v oblasti
bezpečnosti práce,
hygieny a požární ochrany

Zákaznický servis

Zajišťujeme komplexní servis v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a na úseku požární ochrany (dále jen „PO“), včetně konzultací.

Provádíme školení v oblasti BOZP a na úseku PO, včetně odborných školení BOZP a odborných příprav PO, zejména:

 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • odborná školení v oblasti BOZP
  (např. školení obsluh kovoobráběcích a dřevoobráběcích strojů, prací s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, práce s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, školení řidičů - referentů, školení obsluh motorových řetězových pil, křovinořezů a jiné malé zemědělské techniky, školení bezpečnostních techniků škol a školských zařízení atd.)
 • odborná školení na úseku PO
  (např. odborné přípravy preventistů požární ochrany, odborné přípravy členů preventivních požárních hlídek, školení osob v době mimopracovní či v době sníženého provozu)

Poradenská a konzultační činnost

Poskytujeme poradenskou a konzultační činnost včetně technické pomoci, např. při vzniku pracovních úrazů a jejich šetření, při realizaci opatření vyplývajících z kontrol provedených orgány Státních dozorů (Oblastním inspektorátem práce, Krajskou hygienickou stanicí, Hasičským záchranným sborem) aj.

Dokumentace BOZP a PO

Zpracováváme dokumentaci v oblasti BOZP a na úseku PO v souladu s platnými právními a ostatními předpisy a technickou normalizací, např.:

Pro oblast BOZP:

 • posuzování, vyhledávání a vyhodnocování rizik, rizikových situací a událostí ohrožujících životy a zdraví zaměstnanců
 • vnitřní předpisy ke školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP
 • kategorizaci prací ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví
 • pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi
 • směrnice o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • směrnice pro zaměstnávání žen a mladistvých
 • systém organizace a řízení BOZP
 • směrnice pro manipulace s břemeny
 • provozně bezpečnostní předpisy pro provádění úklidu
 • harmonogramy kontrol a revizí technického vybavení pracovišť
 • místní řády skladů
 • provádíme kontrolu stavu objektů z hlediska bezpečnosti, hygieny a technického stavu strojů a zařízení (tzv. „Prověrky BOZP“ v souladu s požadavky Zákoníku práce)

Na úseku PO:

 • začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí v souladu se zákonem o požární ochraně a vyhláškou o požární prevenci
 • tematické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců na úseku PO
 • tematické plány a časové rozvrhy odborných příprav preventistů požární ochrany a členů preventivních požárních hlídek
 • směrnice o organizování a řízení požární ochrany
 • požární řády
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plány
 • dokumentace zdolávání požárů
 • provádíme kontrolu stavu objektů z hlediska jejich požární bezpečnosti a vybavenosti věcnými prostředky požární ochrany (tzv. „Preventivní požární prohlídky“ v souladu s požadavky zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci)

Uvedené služby lze objednat písemně, telefonicky, či elektronicky. Kontakty najdete zde.

Odborné způsobilosti a dosažené vzdělání

 • 2014 - Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů
 • 2009 - Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů
 • 2004 - Osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění úkolů v prevenci rizik dle § 132b odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • 2003 - Osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce bezpečnostního technika základní kvalifikační kurs pro techniky dle osnov schválených ČÚBP a MŠMT
 • 2002 - Osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Diplom
Diplom
Diplom

Nabídkový katalog produktů BOZP a PO

Zajišťujeme prodej bezpečnostních a požárních tabulek, samolepek, značení fotoluminiscenčního podle současně platné legislativy na zakázku, a to dle potřeb zákazníka.

(PDF ke stažení 1,5 MB)
katalog

Kde nás najdete